ഗ്രാമ്യഭാവങ്ങള്‍

ഗ്രാമ്യഭാവങ്ങളിലേക്ക് ഇതിലേ പോകുക.


ഇത് എന്‍റെ മൊബൈൽ ക്യാമറ  പിടിച്ചെടുത്ത ചില നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നിടം.

No comments:

Post a Comment

ഒരു കമന്‍റ് ഇട്ടേക്കൂ ട്ട്വോ......